Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Kunnanhallitus 12/08/2008
LISTAN ASIANRO 8 322 § Asianro 707 / 159 / 2008

Liitteet
yhteenveto hakemuksesta ja kartta.pdf

LAUSUNTO NAMURA FINLAND OY:N VALTAUSHAKEMUKSESTA PAUKKAJA 1-180

Ymp.suoj.siht.: Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Kontiolahden kunnalta lausuntoa Namura Finland Oy:n valtaushakemuksesta koskien mahdollisen uraanimalmiesiintymän tutkimus- ja selvitystyötä Paukkaja 1 - 180 nimetyille valtausalueille Kontiolahden ja Enon kunnissa. Samalla Kontiolahden kunnalle on valtausalueen maanomistajana varattu mahdollisuus esittää valtaushakemuksesta mielipiteensä.

Valtausalueet, joita on 160 kappaletta, sijaitsevat Kontiolahden kunnan koillisosassa alkaen noin Kyykän tieltä, päättyen Herajärven eteläpäähän. Pääosa valtusalueista on Enon kunnan puolella.Valtausalueiden pinta-ala on yhteensä 5848,2 ha.

Valtausalueet sijoittuvat harvaan asutulle pääosin maa- ja metsätalouteen käytettävälle alueelle, jolla ei ole asemakaavoja tai voimassa olevia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Vahvistettavana olevassa Joensuun Seudun oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalouteen käytettävää aluetta, jolle ei ole ollut tarpeen esittää muuta käytötarkoitusta. Valtausalueen välittömässä läheisyydessä on muutamia omakotitaloja ja useita loma-asuntoja, jotka hakija on rajannut hakemuksessaan valtausalueen ulkopuolelle.

Hakemusalue rajoittuu Kolvanuuro- ja lähialueet nimiseen Natura 2000 verkostoon kuuluvaan alueeseen ja valtausalueen eteläpuolella on 0,3 km päässä Natura 2000 verkostoon kuuluva alue, Heinävaara ja Kyykän lammet. Hakija on toimittanut hakemukseen liitetyn Natura-selvityksen.

Hakemusalueella kulkee Karjalan kierros reitistöön kuuluva Kolin polku taukopaikkoineen. Hakemusalue sijaitsee Hautajärven (0704551) ja Pantalammenkankaiden(0727620) tärkeiden pohjavesialueiden välittömässä läheisyydessä.

Esitän, että Kontiolahden kunnanhallitus antaa Namura Finland Oy :n valtaushakemuksesta Työ- ja elinkeinoministeriölle uraanimalmin etsimiseksi Kontiolahden kunnan alueelta ja kunnan omistaman tilan osalta seuraavan lausunnon:

Kontiolahden kunnanhallitus toteaa, että kyseessä olevilla valtausalueilla ei liene Kontiolahden kunnan tiedossa olevia nykyisen kaivoslain mukaisia valtauksen esteitä, alue ei sijoitu Kontiolahden kunnan alueella voimassaolevien asema- tai oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueelle.

Kontiolahden kunnanhallitus katsoo, ettei Työ - ja elinkeinoministeriön tulisi myöntää hakijalle valtauslupaa seuraavin perustein: Kaivoslain uudistus on vireillä ja uuden lain valmistelussa on esitetään, että kunnille annetaan enemmän päätösvaltaa kaivosten sijoittumisesta kuntien alueelle. Uraanimalmin etsimistoimien tarkoitus on uraanikaivoksen avaaminen alueelle, josta aiheutuisi huomattavia, pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia paikallisen väestön elinkeinoille maa- ja metsätalouteen, matkailuun ja uusiutuvien luonnonvarojen käytölle, huomattavasti valtausaluetta laajemmalla alueella. Vaikutusalueen uusiutuvia luonnonvaroja, kuten pohjavettä, ei ole Kontiolahden kunnanhallituksen mielestä syytä uhata uraanikaivoksella, koska niiden arvo on vuosisatojen aikana huomattavasti suurempi kuin uraanikaivoksesta saatava lyhytaikainen hyöty. 

Yhteenveto hakemuksesta ja yleiskartta LIITE 9

Ehdotus 
Kunnanjohtaja:
 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan lausunnon valtaushakemuksesta ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaisesti.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Poistetaan seitsemännen kappaleen ensimmäisestä lauseesta sanat, kyseessä olevilla valtausalueilla ei liene Kontiolahden kunnan tiedossa olevia nykyisen kaivoslain mukaisia valtauksen esteitä. Muilta osin kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan lausunnon valtaushakemuksesta ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus totesi Jukka Puumalaisen esteellisyyden, syy; intressijäävi. Jukka Puumalainen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätös 
Kunnanhallitus:

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Etusivulle
Päivitetty 9.9.2008