Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
NILSIÄN KAUPUNKI Kaupunginhallitus18.8.2008 487

306 § LAUSUNNON ANTAMINEN MAWSON ENERGI AB:N VALTAUSHAKEMUKSESTA SARAMÄKI 1-3.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Nilsiän kaupungilta lausuntoa
valtaushakemuksesta. Lausuntopyyntö ja ministeriön laatima yhteenveto
hakemuksesta on liitteenä nro 179/2008.
Osana hakemuksen käsittelyä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, kohdistuuko
valtausalueisiin kaivoslain 6 §:n mukaisia valtauksen esteitä tai
muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä.
Erityisesti kuntaa pyydetään ottamaan kantaa kaivoslain 6 §:n 1 momentin
8 kohtaan. Sijoittuuko kunnan alueelle haettu valtausalue asemakaavan
tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle?
Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan
alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden
käyttöön liittyvä pätevä syy.

Kyseistä valtaushakemusta koskien on kaupunginhallitus antanut
3.12.2007 § 404 Pohjois-Savon maistraatin pyytämän esteettömyystodistuksen
ja todennut siinä vastustavansa valtausta. Perusteluina on todettu
valtausalueen sijoittuminen kaupunginvaltuuston 1.4.2003 hyväksymän
oikeusvaikutteisen Juurusveden rantaosayleiskaavan alueelle. Esitetylle
valtausalueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuu useita olemassa
olevia ja uusia lomarakennuspaikkoja. Samoin alueella sijaitsee merkittävä
yhtenäinen peltoalue, joka on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi MT. Valtauksen hyväksyminen vaarantaa yhdyskunnan
kokonaisetujen mukaisen maankäytön ja vaikeuttaa kohtuuttomasti
oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyynnössä pyydetään erityisesti tarkentamaan,
kuinka paljon loma-asutusta ja lomarakennuspaikkoja haetulla
valtausalueella on ja missä ne sijaitsevat. Lisäksi pyydetään selvitystä,
onko alueella muuta kuin loma-asutusta.

EHDOTUS Kaupunginhallitus päättää antaa työ- ja elinkeinoministeriölle
liitteen nro 180/2008 mukaisen lausunnon Mawson Energi AB:n valtaushakemukseen
Saramäki 1-3.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
_______________
Merkittiin, että Lea Pekkarinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn
ja päätöksentekoon.
_______________
Merkittiin, että maankäyttöteknikko oli paikalla asian käsittelyn aikana.
_______________
Lisätiedot: maankäyttöteknikko Jukka Räsänen

Etusivulle
Päivitetty 29.1.2009