Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Kunnanhallitus § 231 11.08.2008

Lausunnon antaminen Mawson Energi Ab -yhtiön työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta

434/41.419/2007

KH § 231
Mawson Energi Ab -niminen yhtiö on toimittanut 2.4.2007 ministeriöön kaivoslain 503/1965 mukaisen valtaushakemuksen. Valtausalue on nimeltään Paukkajanvaara 1 ja sen pinta-ala on 98,8 ha. Valtausalueella hakija otaksuu esiintyvän uraania.

Ark.merk.
Kartta alueesta on esityslistan liitteenä nro 4a.

Hakija on ilmoittanut, että valtausalueella on tarkoituksena suorittaa geologista kartoitusta, lohkare-etsintää, näytteidenottoa, geofysikaalisia mittauksia, kairauksia ja ns. radonkuppimittauksia.

Hakemusasiakirjojen mukaan haettu alue sijaitsee Kolin-Kaltimon uraanivyöhykkeellä, missä on joitakin "Sandstone-type" (hiekkakivityyppisiä) uraanimineralisaatioita, kuten Ipatti, Martinmonttu ja Ruunaniemi. Paukkajanvaaran kaivos, josta Atomienergia Oy vuosina 1958 - 1961 louhi malmia, jonka keskipitoisuus oli 0,14 % uraania, sijaitsee alle 2 km:n päässä lähteen päin haetusta valtauksesta. Paukkajanvaaran kaivoksen ja muiden uraanimineralisaatioiden läheisyys viittaa mahdollisuuteen löytää huomattavia määriä uraania valtausalueelta.

Kaivoslain 12 §:n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata, teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain 12 §:n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa ja haittaa.

Osana hakemuksen käsittelyä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 §:n mukaisia esteitä ja muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä.

Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia.

Valtausta ei saa suorittaa (valtauksen esteet, siltä osin kun ne kohdistuvat ko. alueelle):

- 30 metriä lähempänä maantietä,
- 50 metriä lähempänä rakennusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää asuntona, loma-asuntona tai työhuoneena, taikka sellaista rakennusta varten varattua tonttia tai rakennuspaikkaa, jossa on aloitettu rakentamista tarkoittavat työt, tai yleistä rakennusta tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteistä sähkölinjaa tai muuntoasemaa eikä puutarhassa taikka asuinrakennuksen yhteydessä olevassa puistossa,
- teollisuuslaitoksen alueella tai sen käyttämällä varasto- tahi jätealueella; eikä
- ilman erityistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä.

Työ- ja elinkeinoministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esim. onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms.

Erityisesti työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kuntaa ottamaan kantaa em. asemakaava/yleiskaava -kohtaan. Sijoittuuko haetut valtausalueet asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai yleisvaikutteisen yleiskaavan alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden käyttöön liittyvä pätevä syy.

Hakemuksesta kuullaan kirjeitse maanomistajia ja rajanaapureita. Tämän lisäksi varataan niille, joiden oikeutta ja velvollisuutta asia koskee, sekä muille, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä. Hakemuksesta on tiedotettu yleistiedoksiannolla Karjalainen -lehdessä ja se on asetettu nähtäväksi Enon kunnan ilmoitustaululle 26.6.2008. Lisäksi hakemuksesta pyydetään lausunto kunnan lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta.

Ark.merk.
Työ- ja elinkeinoministeriön valtaushakemuksesta laatima yhteenveto on esityslistan liitteenä nro 4b.

Valtaushakemusalue sijaitsee Pielisjokeen laskevan Sirkanpuron ja Pieliseen lähinnä Kousanlampeen laskevien pienien purojen vedenjakajalla, valtaosaltaan laskusuunta on Pielinen.

Ark.merk.
Yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyinen on antanut valtaushakemuksesta esityslistan liitteen nro 4c mukaisen lausunnon.

Päätösehdotus
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää

1
kuulla yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyistä asiantuntijana tämän asian kohdalla

2
vastustaa valtausluvan myöntämistä Mawson Energi Ab:lle.

Perustelut
Kaivoslain mukaiset valtauksen esteet
Haettu valtausalue ei sijoitu asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle. Alue sijoittuu kuitenkin niin lähelle yleiskaavan mukaisia ranta-alueita, että uraanikaivoshanke alueelle todellisuudessa estää kaavan toteutumisen tai ainakin haittaa merkittävästi kaavan toteutumisedellytyksiä.

Muut perustelut
1
Kun kysymyksessä on uraanikaivostoimintaan tähtäävä hanke, ei hankkeen vaikutuksia voida tarkastella koskien vain esillä olevaa suppeata aluetta eikä myöskään rajoittaa tarkastelua koskemaan vain valtaushakemusta sinänsä, koska uraanikaivoshankkeelle on heijastusvaikutuksia prosessin alusta alkaen.

2
Valtausalueen vaikutus kohdistuu vesien virtaamissuunnan vuoksi Pieliseen ja Pielisjokeen ja vaikutusalue näinkin laajenee. Enon kunnan maankäyttöpolitiikassa Pielisen hyödyntäminen on keskeinen tavoite, mikä osoittaa Ahvenisen Laukkalansaaren alueen kaavoittaminen ympärivuotiseen asumiseen. Uraanikaivoshankkeet lähialueella vahingoittavat asetetun tavoitteen toteutumista. Pielisen rannat ovat kunnan laatiman oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan piirissä, kuten myös läheisen Ylä-Paukkajan rannat. Pielisen rantaan on valtaushakemusalueelta matkaa noin 1 km ja Ylä-Paukkajan rantaan vain muutamia satoja metrejä. Lisäksi Pielinen on maakunnan kannalta suunnattoman arvokas matkailu- ja virkistysalue.

3
Valtaushakemuksen kohteelta on alle 10 km:n matka osittain Enon kunnan alueella sijaitsevan Kolin kansallispuiston etelärajalle ja noin 6 km Kolvananuuron luonnonsuojelualueelle. Kolin alue on keskeinen Pohjois-Karjalan matkailun kehittämisen kannalta. Matkailun kehittämisen kannalta Joensuun-Kolin alueelle sijoitettavat uraanikaivoshankkeet ovat vahingollisia.

Kolin-Saimaan aluetta on haettu maailmanperintökohteeksi. Hankkeen kaksi pohjoisinta kohdealuetta ovat Kolin kansallispuisto ja Kolvananuuron luonnonsuojelualue. Paukkajanvaaran valtauslupahakemus kohdistuu em. kohteiden välialueelle ja on ristiriidassa maailmanperintöhankkeen kanssa. Maailmanperintökohteen luontokohteiden biofyysisten ja maanmuodostumaprosessien on oltava koskemattomia. Jos ihmistoiminta alueella ei ole ekologisesti kestävää, se estää edellä sanotun koskemattomuustavoitteen toteutumisen. Uraanikaivostoiminta ei ole ekologisesti kestävää toimintaa.

Mahdollisen kaivoksen vesistövaikutukset voisivat ulottua alajuoksun suunnassa laajastikin Pielisen-Pielisjoen-Saimaan vesistöalueelle. Enon kunta on lausunnossaan 17.11.2003 suhtautunut myönteisesti maailmanperintöhankkeeseen.

4
Mahdolliset uraanikaivostoiminnan myönteiset työllisyysvaikutukset eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia matkailulle, alkutuotannolle ja asumiselle.

5
Enon kunta katsoo, että tutkimustoimilla ei saa vaarantaa alueen lähellä olevan rantaosayleiskaavan toteutumismahdollisuuksia. Mikäli tutkimuksia suoritetaan ja ne johtavat kaivospiirihakemukseen, tulee mahdollisen kaivoshankkeen vaikutukset arvioida vielä erikseen tarkemmin.

Kaivoslain 23 § edellyttää, että kaivospiirihakemukseen on liitettävä kunnan lausunto hankkeesta, jollei kuntaa ole jo aiemmin kuultu. Tätä nyt tapahtuvaa kuulemista ei ole pidettävä riittävänä täyttämään kaivoslain 23 §:n mukaisena kuulemisvaatimuksena, koska tiedot hankkeesta ovat tässä vaiheessa riittämättömät. Enon kunta edellyttää, että siltä pyydetään mahdollista kaivospiirihakemusta käsiteltäessä lausunto asiasta ja sille toimitetaan lausuntoa varten riittävä tieto kaivoshankkeesta asian arvioimiseksi.

Käsittely
Yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa.

Päätös
Hyväksyttiin.

__________

Lisätietoja
kunnanjohtaja Matti Tohkanen
puh. (013) 767 6200
kirjaamo@eno.fi

Etusivulle
Päivitetty 9.9.2008