Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Kunnanhallitus § 399

05.11.2007

Lausunnon antaminen Karelian Resource Services Oy -nimisen yhtiön kauppa- ja teollisuusministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta

386/41.419/2007

KH § 399
Karelian Resource Services Oy -niminen yhtiö on toimittanut 5.12.2006 kauppa- ja teollisuusministeriöön kaivoslain (503/1965) mukaisen valtaushakemuksen. Karelian Resource Services Oy hakee kahta kaivoslain mukaista valtausta Enon kuntaan. Enon kunnan alueelle sijoittuvat valtausalueet ovat nimeltään Paukkajan kaivos 1-2 ja niiden kokonaispinta-ala on noin 64 hehtaaria. Valtausalueilla hakija otaksuu esiintyvän uraania.

Kartta valtausalueista on esityslistan liitteenä nro 3a.

Kaivoslain 12 §:n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata, teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain 12 §:n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa ja haittaa.

Osana hakemuksen käsittelyä kauppa- ja teollisuusministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 §:n mukaisia esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä.

Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia.

Valtausta ei saa suorittaa (valtauksen esteet, siltä osin kun ne kohdistuvat ko. alueelle):

- 30 metriä lähempänä maantietä,
- 50 metriä lähempänä rakennusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää asuntona, loma-asuntona tai työhuoneena, taikka sellaista rakennusta varten varattua tonttia tai rakennuspaikkaa, jossa on aloitettu rakentamista tarkoittavat työt, tai yleistä rakennusta tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteistä sähkölinjaa tai muuntoasemaa eikä puutarhassa taikka asuinrakennuksen yhteydessä olevassa puistossa,
- teollisuuslaitoksen alueella tai sen käyttämällä varasto- tahi jätealueella; eikä
- ilman erityistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä.

KTM varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esim. onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms.

Erityisesti KTM pyytää kuntaa ottamaan kantaa em. asemakaava/yleiskaava -kohtaan. Sijoittuuko haetut valtausalueet asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden käyttöön liittyvä pätevä syy.

Hakemuksesta kuullaan kirjeitse maanomistajia ja rajanaapureita. Tämän lisäksi varataan niille, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä. Hakemuksesta on tiedotettu yleistiedoksiannolla Karjalainen -lehdessä 11.10.2007. Lisäksi hakemuksesta pyydetään lausunto kunnan lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta.

Valtaushakemus on esityslistan liitteenä nro 3b.

Päätösehdotus
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus

1
päättää kuulla yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyistä asiantuntijana tämän asian kohdalla

2
vastustaa valtausluvan myöntämistä Karelian Resource Services Oy:lle.

Perustelu
a) Kaivoslain mukaiset valtauksen esteet
Valtaus sijoittuu osittain Enon länsiosan rantaosayleiskaavan alueelle, jonka tavoitteena on ollut turvata yleinen ja yksityinen etu hallitulla maankäytöllä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaavan em. alueilla on pyritty turvaamaan pysyvästi jokamiehenoikeudella tapahtuma virkistyskäyttö ja riittävä vapaa-alue muodostetuille asunto-, loma-asunto-, matkailupalvelu- ja uimaranta-alueille. Kaivoslain 12 §:n 2 momentissa sanotuilla tutkimustyömenetelmillä voidaan vaarantaa merkittävästi em. osayleiskaavan mukaisia yleisiä ja yksityisiä etuja.

Muut perustelut
1
Kun kysymyksessä on uraanikaivostoimintaan tähtäävä hanke, ei hankkeen vaikutuksia voida tarkastella koskien vain esillä olevaa suppeata aluetta eikä myöskään rajoittaa tarkastelua koskemaan vain valtaushakemusta sinänsä, koska uraanikaivoshankkeelle on heijastusvaikutuksia prosessin alusta alkaen.

2
Enon kunta on laatimalla alueelle oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan tarkoittanut, että alueen keskeinen käyttötarkoitus on vapaa-ajanasuminen ja valtaushakemusalueen läheinen Ylä-Paukkaja -järvi ei voi toimia vapaa-ajanasumisen alueena, jos välittömällä lähialueella on vireillä uraanikaivoshanke. Maanomistajien oikeudet eivät toteudu kaavan tarkoittamassa merkityksessä.

3
Valtausalueen vaikutus kohdistuu vesien virtaamissuunnan vuoksi Pieliseen ja vaikutusalue näinkin laajenee. Enon kunnan maankäyttöpolitiikassa Pielisen hyödyntäminen on keskeinen tavoite, mitä osoittaa Ahvenisen Laukkalansaaren alueen kaavoittaminen ympärivuotiseen asumiseen. Uraanikaivoshankkeet lähialueella vahingoittavat asetetun tavoitteen toteuttamista. Myös Pielisen rannat ovat kunnan laatiman oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan piirissä.

4
Valtauslupahakemuksen mukaisen alueen vesien virtaamissuunnassa sijaitsee Piilolahden pohjavesialue.

5
Valtausaluehakemuksen kohteelta on alle 10 kilometrin matka osittain Enon kunnan alueella sijaitsevan Kolin kansallispuiston etelärajalle ja noin 5 kilometriä Kolvananuuron luonnonsuojelualueelle. Kolin alue on keskeinen Pohjois-Karjalan matkailun kehittämisen kannalta. Matkailun kehittämisen kannalta Joensuu-Kolin alueelle sijoitettavat uraanikaivoshankkeet ovat vahingollisia.

Kolin-Saimaan aluetta on haettu maailmanperintökohteeksi. Hankkeen kaksi pohjoisinta kohdealuetta ovat Kolin kansallispuisto ja Kolvananuuron luonnonsuojelualue. Paukkajanvaaran valtauslupahakemus kohdistuu em. kohteiden välialueelle ja on ristiriidassa maailmanperintöhankkeen kanssa. Maailmanperintökohteen luontokohteiden biofyysisten ja maanmuodostumaprosessien on oltava suhteellisen koskemattomia. Jos ihmistoiminta alueella on ekologisesti kestävää, se voi olla sopusoinnussa em. koskemattomuustavoitteen kanssa. Uraanikaivostoiminta ei ole ekologisesti kestävää toimintaa.

Mahdollisen kaivoksen vesistövaikutukset voisivat ulottua alajuoksun suunnassa laajastikin Pielisen-Pielisjoen-Saimaan vesistöalueelle. Enon kunta on lausunnossaan 17.11.2003 suhtautunut myönteisesti maailmanperintöhankkeeseen.

6
Mahdolliset uraanikaivostoiminnan myönteiset työllisyysvaikutukset eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia matkailulle, alkutuotannolle ja asumiselle.

Käsittely
Yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian kohdalla ja poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Liite 2a
Kartta valtausalueista on pöytäkirjan liitteenä nro 2a.

Liite 2b
Valtaushakemus on pöytäkirjan liitteenä nro 2b.

__________

Lisätietoja
kunnanjohtaja Matti Tohkanen
puh. (013)767 6200
kirjaamo@eno.fi 

Etusivulle
Päivitetty 9.9.2008