Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
 
Enon luonnonystävät ry.
 

Mielipide koskien Cogema yhtiön valtaushakemusta Enon (Eno 1-10)ja Kontiolahden (Kontiolahti 1-8) kuntien alueella. 

Enon luonnonystävät suhtautuvat kielteisesti kaivoshankkeeseen seuraavista syistä. 

1. Valtausalueen Enon kunnan puoleiset osat kuuluvat Kuusojan pienvesistön valuma-alueeseen. Kuusoja ja sen valuma-alue edustaa Pohjois-Karjalassa harvinaista luontokohdetta. Valuma-alueella on runsaasti emäksisiä kivilajeja, mikä tekee Kuusojan vedestä poikkeuksellisen emäksistä verrattuna alueen muihin vesistöihin. Tutkimuksien mukaan Kuusojassa elää mm. vantaankorento, jota tavataan Suomessa tiettävästi ainoastaan Vantaanjoessa. Kuusojassa lisääntyvät myös purotaimen ja harjus. Kaivostoiminnan alkaminen mitä ilmeisimmin muuttaisi Kuusojan vesiekosysteemiä niin paljon, että näiden lajien esiintyminen olisi uhattuna.

2. Valtausalueen Enon puoleisen osan välittömässä läheisyydessä sijaitsee neljä marja- ja puutarhatilaa. Vaikka kaivostoiminta ei suoraan aiheuttaisikaan ympäristövaaraa marjan- ja puutarhatuotteiden tuotannolle, antaa se negatiivisen leiman alueella kasvatetuille tuotteille. Alueen neljä marja- ja puutarhatilaa toimivat kesäisin alueellisesti merkittävinä lähinnä nuorien työllistäjinä antaen työtä yli sadalle hengelle. Kaivostoiminta heikentäisi kyseisen elinkeinon harjoittamista ja nuorten kesätyöpaikkojen määrää alueella huomattavasti.

3. Ihmisten asenne asuinpaikkana uraanikaivospaikkakuntaan on kielteinen. Eno tälläkin hetkellä muuttotappiokuntana ei lisäisi uraanikaivoksella houkuttelevuutta tulomuuttokuntana.

4. Pohjois-Karjalassa ja varsinkin Enossa on viime vuosien aikana voimistunut bioenergian eli lähinnä puuhakkeen hyödyntäminen. Enoon on rakennettu kolme hakelämpölaitosta lyhyen ajan sisällä, minkä vaikutus aluetaloudellisesti on huomattava koko bioenergian tuotantoketju huomioituna. Cogema yhtiö on toiminut mm. Ranskassa niin, että se on tuonut koko tarvittavan työvoiman aina kaivostoiminnasta oheispalveluihin muualta, ja paikallistalouteen toiminnalla ei ole juurikaan vaikutusta. Bioenergia on kestävän kehityksen kannalta parempi vaihtoehto kuin uraania käyttävä ydinvoima. Bioenergian monipuolinen kehittäminen myös tulevaisuudessa vastaa kestävän kehityksen haasteisiin ja takaa aluetalouden positiivisen kehityksen paremmin kuin uraanikaivos.

5. Cogema yhtiötä vastaan on käynnissä oikeusprosessi Ranskan Limousin alueen uraanikaivoksiin liittyen. Louhintajätteen jälkikäsittelyssä ja varastoinnissa on havaittu puolueettomien tutkimusten mukaan puutteita, mitkä ovat johtaneet ympäristövaurioihin alueella.
 

Enon luonnonystävien puolesta 4.5. 2006
 

________________________________  ________________________________
        Urpo Ahlholm (puheenjohtaja)           Markku Aho (sihteeri)
 

 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 7.5.2006