Eduskunta

Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
 
 

KK 737/2006 vp - Esa Lahtela /sd
Kaivoslain pikainen uusiminen

 

Eduskunnan puhemiehelleKaivoslaki nykyisessä muodossaan ei sovi tähän maailman aikaan. Aikoinaan, kun kaivoslaki on säädetty, rakennettiin Suomea korostaen kansallismielisyyttä. Ihmisiltä odotettiin uhrauksia ja niitä myös tehtiin, kun kyse oli kansallisesta hyvinvoinnista. Tämä illuusio on viime vuosikymmeninä romahtanut. Nyt näkyviin on astunut häikäilemätön itsekkyys ja toisista piittaamattomuus. Kansallisuus, henki ja ylpeys ovat hävinneet. Kaiken mittari näyttää olevan vain raha ja pörssikurssit. Hyvät suomalaiset yritykset myydään ulkomaisiin käsiin. 

Kaivoslain näkökulmasta katsoen maaperästämme tulevaisuudessa kaivetut rikkaudet eivät välttämättä hyödynnä eurollakaan paikallisia asukkaita. Mikään ei takaa, ottaako kaivosyhtiö yhtään suomalaista töihin vaikka kaivostoiminta alkaisikin. Ainoa, mitä rahallisesti maahamme jäisi olisi se vaatimaton korvaus maanomistajalle, joka joko sovittaisiin tai erilaisten välimies- ym. prosessien kautta sitten määrättäisiin maksettavaksi. Kun kaivos olisi kaluttu tyhjäksi, paikallisten ihmisten riesaksi jäisi jätteet ja raiskattu maaperä. 

Tälläkin hetkellä lähes poikkeuksetta ne kaivoshankkeet, etsintäluvat ja valtaukset ovat jonkun ulkomaisen firman hankkeita. Jos jokin hanke olisi suomalainenkin, rahan kiilto silmissä se varmasti myytäisiin ulkolaisille, kun jotain lupaavaa löytyisi. 

Nykyinen kaivoslaki rikkoo törkeällä tavalla omaisuuden suojaa, sillä antaahan se mahdollisuuden vallata toisen maata. Samoin laki loukkaa karkealla tavalla ihmisten oikeuksia vaikuttaa elinpiiriinsä ja ympäristöönsä vastoin perustuslain ja kaikkien EU-lakien henkeä. Nyt vain pelkästään kylmästi bisnestä tekevä taho tulee merien takaa, toisilta mantereilta ja rynnii merkkaamaan, valtaamaan ja myöhemmin kaivamaan rikkaudet maan uumenista nykyisen kaivoslain ja sitä myötä Suomen viranomaisten luvin ja suojaamana. Jotenkin tuntuu nykyiset kuulemiset olevan vain teatteria. Järjestetään mahdollisuus esittää mielipiteensä, mutta siihen se jääkin, sitä ei vain kuunnella. Eihän tämä voi olla mahdollista 2000-luvun Suomessa? 

Yhtenä esimerkkinä on Enon kunnassa sijaitseva uraanialueen tutkimusluvan käsittely. Tähän mennessä ainakin on näyttänyt siltä, että luvan myöntäjätahot ovat olleet täysin kuuroja paikallisten asukkaiden mielipiteille. Tällainen menettely ei myöskään voi täyttää hyvän hallintotavan kriteerejä. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy välittömästi kaivoslain uudistamiseksi ajantasaiseksi siten, että aina on sovittava asiasta maanomistajien sekä seudulla asuvien ihmisten kanssa ennen kuin tutkimus tai kaivauslupia myönnetään, ja 

mitä hallitus aikoo tehdä, kun edellä olevaa velvoitetta ei lainsäädännössä ole, että Enon kunnassa olevan uraaniesiintymän tutkimuslupaa ei myönnetä ennenkuin alueen asukkaiden kanssa toimista on päästy sopimukseen? 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006Esa Lahtela /sd 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kaivoslain uudistamista valmistelee virkamiestyöryhmä, jonka määräaika päättyy vuoden 2006 lopussa. Kaivoslain uudistamista ovat aiemmin selvittäneet eri sidosryhmistä koostuneet laajapohjaiset työryhmät (KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 2/2003 ja 3/2003).

Kaivoslain soveltamisala sivuaa lukuisten intressien ja oikeudellisten näkökohtien verkostoa, joka lain uudistuksessa tulee ottaa huomioon ja sovittaa yhteen sekä perustuslain että muun lainsäädännön kanssa mahdollisimman tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Näistä voidaan mainita muun muassa maanomistajien asema, kunnallinen itsehallinto, ympäristöperusoikeuteen liittyvät vaatimukset, kansalaisvaikuttaminen ja -osallistuminen, saamelaisalueita koskevat kysymykset, kaivosturvallisuus sekä malminetsijöiden, kaivostoiminnan harjoittajien ja muiden asianosaisten oikeusturvan järjestäminen. Kaivoslain uudistamisessa on myös tärkeää integroida kaivoslain mukainen päätöksenteko perusoikeusjärjestelmään ja muuhun lainsäädäntöön.

Kaivoslain uudistusta valmistellaan viivytyksettä, mutta hallituksen esityksen antaminen siirtyy seuraavalle vaalikaudelle.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 10.10.2006 antanut päätöksen COGEMA-nimisen yhtiön valtaushakemuksesta, joka koskee uraanin etsintää Enon ja Kontiolahden kuntien alueilla. Päätöksessä uraanin etsinnälle on asetettu useita ehtoja ja rajoituksia, joilla on otettu huomioon alueen asukkaiden ja kansalaisryhmien mielipiteissä sekä kyseisten kuntien ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lausunnoissa esitettyjä seikkoja.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 2.11.2006