Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

Ahjo 20 / 26.10.2006

 
Uraanikohu pahensi hakemusruuhkaa

Kaivoslakiuudistus lykkääntyy

Kauppa- ja teollisuusministeriö on ryhtynyt noudattamaan valtaushakemuksiin liittyvässä lupamenettelyssään niin hallintolain kuin myös perustuslain edellyttämiä uusia ohjeita. Ennen juhannusviikkoa tulleet hakemukset käsitellään eri tavalla kuin sen jälkeen jätetyt hakemukset.

Viime kesäkuusta lähtien uusi valtaushakemus on aina johtanut aikaisemmasta käytännöstä poiketen kuulemisprosessin käynnistämiseen. Haettaessa valtausta kaivospiiriin kuulemismenettelyä noudatetaan hakemuksen jättöajankohdasta riippumatta.

Hallintolaki vaatii myös päätösten perustelemista, samoin kuin niistä tiedottamista asianosaisille entistä paremmin, toteaa teollisuusneuvos Alpo Kuparinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Valtaushakemusten käsittelyssä ilmeni ruuhkautumista jo viime syksynä ja kevään uraanikohu pahensi tilannetta entisestään. KTM:n virkamiesten aika on mennyt siihen, että he ovat vastailleet erilaisiin tiedusteluihin ja rauhoitelleet ihmisiä.

Viisi ulkomaista kaivosyhtiötä on hakenut uraanin hyödyntämiseen liittyen jonkinasteista lupaa Itä-Uudellemaalle, Pohjois-Karjalaan sekä Etelä- ja Keski-Lappiin. Tähän asti on myönnetty vain varauksia.

Varaus muistuttaa jokamiehenoikeutta. Se on tavallaan ennakkomerkintä, joka pitää kilpailijat poissa alueelta, mutta malminetsintä on mahdollista vain maanomistajan luvalla. Valtaus antaa ilman maanomistajan lupaakin oikeuden geologisiin tutkimuksiin ja malminetsintään.

Kun alueelta löytyy jotain louhintakelpoista, se haetaan kaivospiiriin. Suomessa maanomistaja on tavallisesti myynyt maan vapaaehtoisesti kaivosyhtiölle. Ellei hän suostu myymään, hän saa maasta tietyn korvauksen ja sen päälle korvauksen jokaisesta hänen maallaan louhitusta malmitonnista.
 

Uraanilupien käsittely jatkuu vuoden loppuun

Luparuljanssiin kuuluu kaivoslupien hakemisen lisäksi ympäristölupien hankkiminen. Lähes poikkeuksetta tarvitaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Uraanin louhimiseen tarvitaan aina valtioneuvoston lupa.

Haastatteluhetkellä oli ensimmäinen uraanilupapäätös viimeistä silausta vaille valmis. Päätös koskee ranskalaisen Cogema -kaivosyhtiön valtaushakemusta Enon ja Kontiolahden alueella Pohjois-Karjalassa.

Tämä tapaus oli vielä helppo siinä mielessä, että siellä valtausalueita oli vain 18 ja niistäkin suurin osa metsää tai suota. Asukkaita oli vähän, joten kuulemisen toteuttaminen onnistui hyvin.

Saman yhtiön valtaushakemukset Itä-Uudellamaalla, jotka koskevat yhteensä 160 valtausaluetta, ovatkin huomattavasti työläämpiä käsitellä. Valtaushakemuksista on jätetty satoja mielipiteitä, jotka kaikki on käytävä läpi.

Sen lisäksi siellä voi olla erilaisia luonto-, maisema- ja muinaismuistokohteita, jotka on niin ikään huomioitava.

KTM:ssä pyritään selviämään urakasta vuoden loppuun mennessä. Tavallisten ja muita malmeja kuin uraania koskevien valtaus- ja kaivospiirihakemusten yhteydessä järjestetyt kuulemiset ovat sujuneet joustavasti. Mielipiteitä on esitetty minimaalisesti, ja nekin ovat koskeneet lähinnä korvausasioita.
 

Kaivoslakiuudistuksesta käydään arvokeskustelu

Metalliliiton puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa on ilmaissut julkisuudessa huolensa uusien pelisääntöjen tuomisesta kuulemismenettelyyn. Hänen mielestään pitkittyvät hakuprosessit käännyttävät maasta ulkomaiset sijoittajat, jotka ovat tärkeitä myönteisen kehityksen jatkumisen kannalta.

Kaivannaisteollisuusyhdistys on vastustanut uutta kuulemismenettelyä samasta syystä. Alpo Kuparinen rauhoittelee arvostelijoita toteamalla, että hakemusruuhkan purkamista on pyritty nopeuttamaan lisäämällä työvoimaa, mikä on hänen käsityksensä mukaan jouduttanut työtä.

Suurin viive johtuu edelleenkin siitä, että hakemusasiakirjat ovat puutteellisia, mihin kiinnitimme uudessa ohjeistuksessakin huomiota. Kunhan ruuhka saadaan puretuksi, käsittelyajat kohtuullistuvat.

Kaivoslakiuudistusta valmistelevassa työryhmässä mukana ollut KTM:n kaivosylitarkastaja Krister Söderholm irtisanoutui tehtävästään syyskuun lopulla. Hän siirtyi kanadalaisen Scandinavian Minerals -yhtiön palvelukseen.

Kaivoslakiuudistuksen oli tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta Kuparisen mukaan määräaikaa on siirrettävä ensi vuoden puolelle. Tähän mennessä työryhmä on keskittynyt uudistuksen tekniseen puoleen kuulemalla asiantuntijoita ja synkronoimalla olemassa olevaa lainsäädäntöä uuteen kaivoslakiin.

Lakiesitys lähetetään vielä lausuntokierrokselle sidosryhmille. Luulen, että asian ympärillä tullaan käymään laaja arvokeskustelu. Uusi lainsäädäntöhän on jo nyt heijastellut yhteiskunnassa tapahtunutta arvojen muutosta.

Teksti Markku Tasala

.

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 16.10.2006