Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Kunnanhallitus § 431 03.12.2007

Lausunnon antaminen Agricola Resources Plc -yhtiön kauppa- ja teollisuusministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta

438/41.419/2007

KH § 431
Agricola Resources Plc -niminen yhtiö on toimittanut 7.3.2007 kauppa- ja teollisuusministeriöön kaivoslain 503/1965 mukaisen valtaushakemuksen. Agricola Resources Plc hakee kolmea kaivoslain mukaista valtausta Enon kuntaan. Enon kunnan alueelle sijoittuvat valtausalueet ovat nimeltään Kuusjärvi 1-3 ja niiden kokonaispinta-ala on 298,1 ha. Valtausalueilla hakija otaksuu esiintyvän uraania.

Kartta alueista on esityslistan liitteenä nro 2a.

Alueet eivät annetuista nimistään huolimatta sijoitu Kuusijärven kylän alueelle.

Kaivoslain 12 §:n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata, teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Kaivoslain 12 §:n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa ja haittaa.

Osana hakemuksen käsittelyä kauppa- ja teollisuusministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 §:n mukaisia esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä.

Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia.

Valtausta ei saa suorittaa (valtauksen esteet, siltä osin kun ne kohdistuvat ko. alueelle):

- 30 metriä lähempänä maantietä,
- 50 metriä lähempänä rakennusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää asuntona, loma-asuntona tai työhuoneena, taikka sellaista rakennusta varten varattua tonttia tai rakennuspaikkaa, jossa on aloitettu rakentamista tarkoittavat työt, tai yleistä rakennusta tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteistä sähkölinjaa tai muuntoasemaa eikä puutarhassa taikka asuinrakennuksen yhteydessä olevassa puistossa,
- teollisuuslaitoksen alueella tai sen käyttämällä varasto- tahi jätealueella; eikä
- ilman erityistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esim. onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia yms.

Erityisesti kauppa- ja teollisuusministeriö pyytää kuntaa ottamaan kantaa em. asemakaava/yleiskaava -kohtaan. Sijoittuvatko haetut valtausalueet asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle? Mikäli kunta vastustaa asemakaavan tai yleisvaikutteisen yleiskaavan alueella valtausta, kuntaa pyydetään yksilöimään ja perustelemaan alueiden käyttöön liittyvä pätevä syy.

Hakemuksesta kuullaan kirjeitse maanomistajia ja rajanaapureita. Tämän lisäksi varataan niille, joiden oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, sekä muille, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä. Hakemuksesta on tiedotettu yleistiedoksiannolla Karjalainen -lehdessä 15.11.2007. Hakemuksesta pyydetään lausunto kunnan lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta.

Valtaushakemus on esityslistan liitteenä nro 2b.

Päätösehdotus
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus

1
päättää kuulla yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyistä asiantuntijana tämän asian kohdalla

2
vastustaa valtausluvan myöntämistä Agricola Resources Plc:lle.

Perustelu
Kaivoslain mukaiset valtauksen esteet

Valtausalueista esiintymät Kuusjärvi 1 ja Kuusjärvi 2 sijoittuvat Enon länsiosan rantaosayleiskaavan alueelle. Kuusjärvi 1 sijaitsee lähes kokonaan rantaosayleiskaavan sisällä ja Kuusjärvi 2 sivuaa sitä pohjois- ja eteläosista. Oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava on hyväksytty Enon kunnanvaltuustossa 4.12.2000 (§ 75).

Kuusjärvi 1 alueen sisälle jää kuusi kaavan mukaista rakentamatonta lomarakennuspaikkaa (RA) ja esiintymäaluerajaus sivuaa yhtä rakentamatonta lomarakennuspaikkaa tilan 178:17 rannan kohdalla. Aluerajaus sivuaa myös jo rakennettua lomarakennuspaikkaa alle 50 metrin etäisyydeltä tilan 178:13 kohdalla. Lausunnon liitteenä on ote rantaosayleiskaavasta, jossa on ympyröity em. varaukset, jotka voidaan katsoa olevan näiltä osin valtauksen esteenä kaivoslain 6 §:n 1 momentin kohdan 6 ja 8 mukaan.

Rantaosayleiskaavan tavoitteena on ollut turvata yleinen yksityinen etu hallitulla maankäytöllä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kaavan MU-1 ja MU -alueilla on osoitettu ne alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja ja virkistyskäytön merkittävyyttä.

Kaavan M-alueilla on pyritty turvaamaan pysyvästi jokamiehenoikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ja riittävä vapaa-alue muodostetuille asunto-, loma-asunto-, matkailupalvelu- ja uimaranta-alueille.

Kaivoslain 12 §:n 2 momentissa mainituilla tutkimustyömenetelmillä voidaan vaarantaa merkittävästi em. osayleiskaavan mukaisia yleisiä ja yksityisiä etuja.

Muut perustelut

1
Kun kysymyksessä on uraanikaivostoimintaan tähtäävä hanke, ei hankkeen vaikutuksia voida tarkastella koskien vain esillä olevaa suppeata aluetta eikä myöskään rajoittaa tarkastelua koskemaan vain valtaushakemusta sinänsä, koska uraanikaivoshankkeelle on heijastusvaikutuksia prosessin alusta alkaen.

2
Enon kunta on laatimalla alueelle oikeusvaikutteiset rantaosayleiskaavat tarkoittanut, että alueen keskeinen käyttötarkoitus on vapaa-ajanasuminen ja valtaushakemusalueelle sijoittuvat Ylä-Paukkaja -järvi ja valtaushakemuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Pielinen eivät voi toimia vapaa-ajanasumisen alueena, jos välittömällä lähialueella on vireillä uraanikaivoshanke. Maanomistajien oikeudet eivät toteudu kaavan tarkoittamassa merkityksessä.

3
Pohjoisin valtausalue (Kuusjärvi 3) sijaitsee Pielisen välittömässä läheisyydessä sijoittuen osittain myös Piilolahden (Pielisen lahti) alueelle. Enon kunnan maankäyttöpolitiikassa Pielisen hyödyntäminen on keskeinen tavoite, mitä osoittaa Ahvenisen Laukkalansaaren alueen kaavoittaminen ympärivuotiseen asumiseen. Uraanikaivoshankkeet lähialueella vahingoittavat asetetun tavoitteen toteuttamista. Myös Pielisen rannat ovat kunnan laatiman oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan piirissä. Lisäksi Pielinen on maakunnan kannalta suunnattoman arvokas matkailu- ja virkistysalue.

Valtausalueet Kuusjärvi 1-2 sijaitsevat Ylä-Paukkaja -järven ja sen lasku-uoman Sirkanpuron alueella. Sirkanpuro laskee Ala-Paukkaja -järven ja muutamien lampien kautta Pielisjokeen Paukkajan kylän kohdalla.

4
Valtauslupahakemuksen mukainen alue Kuusjärvi 3 sijaitsee Piilolahden ympärille sijoittuvalla Resunniemen pohjavesialueella, mikä on merkitty Joensuun seudun yleiskaavaluonnokseen.

5
Valtausaluehakemuksen kohteelta Kuusjärvi 3 on noin 4 kilometrin matka osittain Enon kunnan alueella sijaitsevan Kolin kansallispuiston etelärajalle ja kohteilta Kuusjärvi 1-2 noin 5 kilometriä Kolvananuuron luonnonsuojelualueelle. Kolin alue on keskeinen Pohjois-Karjalan matkailun kehittämisen kannalta. Matkailun kehittämisen kannalta Joensuun-Kolin -alueelle sijoitettavat uraanikaivoshankkeet ovat vahingollisia.

Kolin-Saimaan -aluetta on haettu maailmanperintökohteeksi. Hankkeen kaksi pohjoisinta kohdealuetta ovat Kolin kansallispuisto ja Kolvananuuron luonnonsuojelualue. Kuusjärvi 1-3 valtauslupahakemukset kohdistuvat em. kohteiden välialueelle ja ovat ristiriidassa maailmanperintöhankkeen kanssa. Maailmanperintökohteen luontokohteiden biofyysisten ja maanmuodostusprosessien on oltava suhteellisen koskemattomia. Jos ihmistoiminta alueella on ekologisesti kestävää, se voi olla sopusoinnussa em. koskemattomuustavoitteen kanssa. Uraanikaivostoiminta ei ole ekologisesti kestävää toimintaa. Mahdollisen kaivoksen vesistövaikutukset voisivat ulottua alajuoksun suunnassa laajastikin Pielisen-Pielisjoen-Saimaan vesistöalueelle. Enon kunta on lausunnossaan 17.11.2003 suhtautunut myönteisesti maailmanperintöhankkeeseen.

6
Mahdolliset uraanikaivostoiminnan myönteiset työllisyysvaikutukset eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia matkailulle, alkutuotannolle ja asumiselle.

Käsittely
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Kukkonen ilmoitti esteellisyytensä, koska hän omistaa maa-alueen valtausalueen raja-alueella.

Pekka Kukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Sisko Tahvanainen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Puheenjohtaja totesi Pekka Kukkosen olevan hallintolain 28 §:n 1 momentin 3. kohdan intressijääviyden vuoksi esteellinen asian käsittelyyn.

Yhdyskunta- ja maankäyttöinsinööri Juha Lemmetyinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Liite 1a
Kartta valtausalueista on pöytäkirjan liitteenä nro 1a.

Liite 1b
Valtaushakemus on pöytäkirjan liitteenä nro 1b.

__________

Lisätietoja
kunnanjohtaja Matti Tohkanen
puh. (013) 767 6200
kirjaamo@eno.fi

Etusivulle
Päivitetty 9.9.2008